Past Symposia

1939: I Symposium of Neuroradiology – Antwerp (Belgium) – President R. Thienpont

1949: II Symposium Neuroradiologicum – Rotterdam (Holland) – President B. G. Ziedses Des Plantes

1952: III Symposium Neuroradiologicum – Stockholm (Sweden) – President E. Lindgren

1955: IV Symposium Neuroradiologicum – London (England) – President J. W. D. Bull

1957: V Symposium Neuroradiologicum – Bruxelles (Belgium) – President D. L. McRae

1961 VI Symposium Neuroradiologicum – Rome (Italy) – President G. Ruggiero

1964 VII Symposium Neuroradiologicum – New York City, NY (USA) – President J. Taveras

1967: VIII Symposium Neuroradiologicum – Paris (France) – President P. P. Grassé

1970: IX Symposium Neuroradiologicum – Göteborg (Sweden) – President I. Wickbom

1974: X Symposium Neuroradiologicum – Punta del Este (Uruguay) – President N. Azambuja

1978: XI Symposium Neuroradiologicum – Wiesbaden (West Germany) – President S. Wende

1982: XII Symposium Neuroradiologicum – Washington D.C. (USA) – President G. Di Chio

1986: XIII Symposium Neuroradiologicum – Stockholm (Sweden) – President T Greitz

1990: XIV Symposium Neuroradiologicum – London (England) – President G. du Boulay

1994: XV Symposium Neuroradiologicum – Kunamoto (Japan) President M. Takahashi

1998: XVI Symposium Neuroradiologicum – Philadelphia, PA (USA) – President S. K. Hilal 2002: XVII Symposium Neuroradiologicum – Paris (France) – President L. Picard

2006: XVIII Symposium Neuroradiologicum – (Australia) – President M. R. Sage

2010: XIX Symposium Neuroradiologicum – Bologna (Italy) – President M. Leonardi 2014: XX Symposium Neuroradiologicum – Istanbul (Turkey) – President E. T. Tali

2018: XXI Symposium Neuroradiologicum – Taipei (Taiwan) – President W-Y Guo